Trang web đang tải. Cảm ơn sự kiên nhẫn của bạn.

Vì lợi ích của việc duy trì tính bảo mật và vì các mục đích pháp lý, vui lòng yêu cầu được nhận các dịch vụ của chúng tôi từ nhân viên chăm sóc sức khỏe của bạn (ví dụ, một học sinh của chúng tôi với tư cách là thông dịch viên cá nhân tại cuộc hẹn của bạn hoặc phiên dịch cho bất cứ tài liệu y tế nào)
Sau khi người cung cấp dịch vụ y tế của bạn thiết lập mối quan hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ cần bạn (bệnh nhân) hoàn thành đơn xác nhận sự đồng ý từ bệnh nhân bệnh nhân của chúng tôi. Điều này nhằm tuân thủ luật của HIPAA liên quan đến thông tin y tế của bệnh nhân. Vui lòng thông báo cho chúng tôi hai tuần trước khi sự kiện mà bạn yêu cầu dịch vụ diễn ra.